Nasze nowe działania!

Rusza­my z kolej­nym pro­jek­tem!  W naj­bliż­szych mie­sią­cach będzie­my reali­zo­wać sze­reg dzia­łań, któ­rych celem jest uła­twie­nie oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi korzy­sta­nia z […]

Też tutaj jestem! Mały porad­nik savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

Jest nam bar­dzo miło zapre­zen­to­wać mały porad­nik savoir-vivre wobec osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. „Też tutaj jestem!“ to głów­nie efekt naszych warsztatów […]

Wyjąt­ko­wa wysta­wa prac legen­dar­nej Fri­dy Kah­lo w Poznaniu!

Wysta­wa FRI­DA KAH­LO i DIE­GO RIVE­RA. POL­SKI KON­TEKST, któ­rej orga­ni­za­to­rem jest Cen­trum Kul­tu­ry ZAMEK w Pozna­niu, to pierw­sza i jedyna […]

Rusza­my z nowym pro­jek­tem w Wielkopolsce!

Mamy dla Was świet­ne wie­ści – roz­po­czę­li­śmy reali­za­cję pro­jek­tu „Kul­tu­ra dostęp­na – dla wszyst­kich!“, skie­ro­wa­ne­go w głów­nej mie­rze do instytucji […]

OFF Festi­val 2017 – zapra­sza­my do Katowic

Do sierp­nia jesz­cze tro­chę cza­su, ale my już teraz zapra­sza­my do Kato­wic na kolej­ną edy­cję festi­wa­lu OFF, któ­ry (nie bez […]

Colo­urs of Ostrava-kolejny raz bez barier!

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się tego­rocz­na edy­cja jed­ne­go z naj­bar­dziej przy­ja­znych festi­wa­li w Euro­pie – Colo­urs of Ostra­va. Z orga­ni­za­to­ra­mi wydarzenia […]

Więcej wiadomości