OFF Festi­val 2017 – zapra­sza­my do Kato­wic

Do sierp­nia jesz­cze tro­chę cza­su, ale my już teraz zapra­sza­my do Kato­wic na kolej­ną edy­cję festi­wa­lu OFF, któ­ry (nie bez […]

Colo­urs of Ostrava-kolejny raz bez barier!

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się tego­rocz­na edy­cja jed­ne­go z naj­bar­dziej przy­ja­zny­ch festi­wa­li w Euro­pie – Colo­urs of Ostra­va. Z orga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia […]

Open’er Festi­val 2017 dla widzów z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi

O dostęp­no­ści duży­ch pol­ski­ch festi­wa­li muzycz­ny­ch moż­na mówić dużo i dłu­go. Orga­ni­za­to­rzy jed­ny­ch czy­nią sta­ra­nia, aby wyda­rze­nia przez nich przy­go­to­wy­wa­ne […]

Dostęp­ne insty­tu­cje i wyda­rze­nie kul­tu­ral­ne 2016 roku!

Pod­czas uro­czy­ste­go wyda­rze­nia pod­su­mo­wu­ją­ce­go tego­rocz­ną edy­cję nasze­go pro­jek­tu, któ­re odby­ło się w Teatrze Pol­skim w Pozna­niu wrę­czy­li­śmy wyróż­nie­nia naj­bar­dziej dostęp­nym […]

Pod­su­mo­wa­nie naszej kam­pa­nii już 21 grud­nia!

Nasza tego­rocz­na kam­pa­nia zbli­ża się do koń­ca. Śpie­szy­my więc z infor­ma­cją, że już 21 grud­nia o godz. 17.30 w Malar­ni […]

Pre­mie­ro­wy spek­ta­kl w rama­ch Teatru Powszech­ne­go

Cen­trum Kul­tu­ry ZAMEK w Pozna­niu ser­decz­nie zapra­sza na pre­mie­rę spek­ta­klu TER­RA­RIUM, odby­wa­ją­ce­go się w rama­ch „Teatru powszech­ne­go” – cało­rocz­ne­go, autor­skie­go pro­jek­tu […]

Więcej wiadomości