15153085_1157517354296290_1198861923_o

Pre­mie­ro­wy spek­ta­kl w rama­ch Teatru Powszech­ne­go

Cen­trum Kul­tu­ry ZAMEK w Pozna­niu ser­decz­nie zapra­sza na pre­mie­rę spek­ta­klu TER­RA­RIUM, odby­wa­ją­ce­go się w rama­ch „Teatru powszech­ne­go” – cało­rocz­ne­go, autor­skie­go pro­jek­tu […]

dk_small

Ple­bi­scyt roz­po­czę­ty!

Jest nam bar­dzo miło poin­for­mo­wać, że roz­po­czę­li­śmy ple­bi­scyt na „Dostęp­ną Miej­ską Insty­tu­cję Kul­tu­ry w Pozna­niu“! Jed­nym z dzia­łań pro­wa­dzo­ny­ch w […]

Off we go!

Z kim widzi­my się na OFF Festi­va­lu, któ­ry zaczy­na się już w pią­tek, 5 sierp­nia, w Kato­wi­ca­ch? Przy­po­mi­na­my o akcji […]

FullSizeRender 666

Festi­wa­lo­we lato 2016- Colo­urs of Ostra­va

Lipiec to tra­dy­cyj­nie mie­siąc duży­ch festi­wa­li – zarów­no w Pol­sce, jak i za gra­ni­cą. Nasi przed­sta­wi­cie­le bra­li udział w dwó­ch […]

opener-powered-by-orange

29 czerw­ca rusza Open’er Festi­val 2016

Już 29 czerw­ca w Gdy­ni roz­pocz­nie się jeden z naj­więk­szy­ch pol­ski­ch festi­wa­li muzycz­ny­ch – OPEN’ER FESTI­VAL. Pod­czas festi­wa­lu domi­nu­je muzy­ka […]

malta

Mal­ta Festi­val ofi­cjal­nie roz­po­czę­ty.

W Pozna­niu roz­po­czął się Festi­val Mal­ta. Do 28 czerw­ca w róż­ny­ch loka­li­za­cja­ch sto­li­cy Wiel­ko­pol­ski odbę­dzie się wie­le imprez teatral­ny­ch, muzycz­ny­ch, fil­mo­wy­ch, […]

Więcej wiadomości