FullSizeRender 666

Festi­wa­lowe lato 2016- Colo­urs of Ostrava

Lipiec to tra­dy­cyj­nie mie­siąc dużych festi­wali – zarówno w Pol­sce, jak i za gra­nicą. Nasi przed­sta­wi­ciele brali udział w dwóch […]

opener-powered-by-orange

29 czerwca rusza Open’er Festi­val 2016

Już 29 czerwca w Gdyni roz­pocz­nie się jeden z naj­więk­szych pol­skich festi­wali muzycz­nych – OPEN’ER FESTI­VAL. Pod­czas festi­walu domi­nuje muzyka […]

malta

Malta Festi­val ofi­cjal­nie roz­po­częty.

W Pozna­niu roz­po­czął się Festi­val Malta. Do 28 czerwca w róż­nych loka­li­za­cjach sto­licy Wiel­ko­pol­ski odbę­dzie się wiele imprez teatral­nych, muzycz­nych, fil­mo­wych, […]

miniaturki_kadr)dk1

Ethno Port Poznań 2016 dostępny dla widzów z nie­peł­no­spraw­no­ściami

Jest nam bar­dzo miło, że drugi rok z rzędu Cen­trum Kul­tury ZAMEK w Pozna­niu pod­jęło sta­ra­nia o jak naj­lep­sze dosto­so­wa­nie […]

opener-powered-by-orange

Alter Art lau­re­atem kon­kursu Gdy­nia bez Barier

Bar­dzo się ucie­szy­li­śmy z tej infor­ma­cji – Alter Art, orga­ni­za­tor Open’er Festi­valu otrzy­mał Medal „Gdy­nia bez barier“, przy­zna­wany przez Mia­sto Gdy­nia. Uro­czy­sta […]

Juwenalia_DK

Juwe­na­lia w Pozna­niu dostępne dla widzów z nie­peł­no­spraw­no­ściami!

Już 9 czerwca roz­po­czy­nają się Juwe­na­lia Poznań! Jest to bar­dzo szcze­gólna edy­cja bo już po raz 10 orga­ni­zo­wane są wspól­nie przez wszyst­kie […]

Więcej wiadomości