Open’er Festi­val 2017 dla widzów z niepełnosprawnościami

O dostęp­no­ści dużych pol­skich festi­wa­li muzycz­nych moż­na mówić dużo i dłu­go. Orga­ni­za­to­rzy jed­nych czy­nią sta­ra­nia, aby wyda­rze­nia przez nich przy­go­to­wy­wa­ne były dostęp­ne i przy­ja­zne dla wszyst­kich widzów, bez wzglę­du na poziom spraw­no­ści, ale (nad czym bole­je­my) jest też duża licz­ba imprez ple­ne­ro­wych, na któ­rych widzo­wie z róż­ny­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi nie mogą czuć się komfortowo.

Na szczę­ście Open’er Festi­val nale­ży zde­cy­do­wa­nie do tej pierw­szej gru­py, o czym orga­ni­za­to­rzy prze­ko­nu­ją nas po raz kolejny.
Tego­rocz­na edy­cja jed­ne­go  z naj­więk­szych w tej czę­ści Euro­py festi­wa­lu roz­pocz­nie się 28 czerw­ca i potrwa do 1 lip­ca. Miej­sce impre­zy pozo­sta­je bez zmian – kil­ka­dzie­siąt tysię­cy osób będzie prze­ży­wać muzycz­ne unie­sie­nia na tere­nie lot­ni­ska Gdynia-Kosakowo. Na ope­ne­ro­wych sce­nach wystą­pią takie gwiaz­dy, jak np.: RADIO­HE­AD, FOO FIGH­TERS, THE WEEKND, THE XX czy PRO­PHETS OF RAGE.

Poni­żej znaj­dzie­cie infor­ma­cje istot­ne dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, wybie­ra­ją­cych się na festiwal:

– Dla widzów z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, oprócz regu­lar­nych punk­tów przy wej­ściach, wymia­na bile­tów na opa­ski będzie moż­li­wa rów­nież w Punk­cie Info przy polu namio­to­wym oraz w dedy­ko­wa­nym do tego celu punk­cie przy wej­ściu na teren festi­wa­lu od stro­ny par­kin­gu publiczności.

– Dla wygo­dy osób mają­cych pro­ble­my z samo­dziel­nym poru­sza­niem się przy wej­ściach posia­da­my wóz­ki inwa­lidz­kie, dzię­ki któ­rym z asy­stą Wolon­ta­riu­szy pomo­że­my dostać się na teren festiwalu.

– Ochro­na zosta­nie uprze­dzo­na o moż­li­wo­ści wej­ścia na teren festi­wa­lu osób nie­wi­do­mych z psa­mi prze­wod­ni­ka­mi (za oka­za­niem sto­sow­nych dokumentów).

Miej­sca par­kin­go­we dla osób uprzy­wi­le­jo­wa­nych, jak oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi (tak­że tym­cza­so­wy­mi) i kobie­ty w cią­ży, umiej­sco­wio­ny jest tuż przy wej­ściu na teren festi­wa­lu od stro­ny par­kin­gu dla publicz­no­ści (od stro­ny Kosakowa).

– Ban­ko­mat w każ­dej stre­fie gastro­no­micz­nej oraz na polu namio­to­wym jest usta­wio­ny w taki spo­sób, by moż­na było do nie­go doje­chać po twar­dej powierzch­ni. Wszyst­kie trans­ak­cje są potwier­dza­ne sys­te­mem dźwię­ko­wym, co umoż­li­wia oso­bom nie­wi­do­mym i sła­bo­wi­dzą­cym swo­bod­ne doko­na­nie płat­no­ści. Każ­dy ban­ko­mat posia­da rów­nież wej­ście na słuchawki.

–  Więk­szość stref gastro­no­micz­nych znaj­du­je się na utwar­dzo­nym tere­nie. W  pozo­sta­łych stre­fach zbu­do­wa­li­śmy spe­cjal­ne ścież­ki uła­twia­ją­ce poru­sza­nie się oso­bom na wózkach.

– Plat­for­my z wido­kiem na sce­ny znaj­du­ją się przy każ­dej z trzech głów­nych scen (Oran­ge Main, Tent, Alter Sta­ge). Przy każ­dej plat­for­mie jest toa­le­ta dostęp­na dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Wyzna­cze­ni wolon­ta­riu­sze pomo­gą wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym na nie dotrzeć oraz dopil­nu­ją, aby oso­by nie­upo­waż­nio­ne nie korzy­sta­ły z tych plat­form. Z oso­bą z nie­peł­no­spraw­no­ścią na plat­for­mę może wejść TYL­KO jed­na oso­ba towarzysząca.

– W każ­dej prze­strze­ni sani­tar­nej jest dostęp­na toa­le­ta dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Toa­le­ty posia­da­ją w środ­ku oświetlenie.

– ALTER­KI­NO – z przo­du sali znaj­dzie się miej­sce na wóz­ki, a przy wej­ściu do namio­tu – podjazd.

– Przy wej­ściach na teren festi­wa­lu (od stro­ny par­kin­gu dla publicz­no­ści i od ul. Zie­lo­nej) oraz przy plat­for­mach dla osób uprzy­wi­le­jo­wa­nych zlo­ka­li­zo­wa­nych w pobli­żu scen oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi znaj­dą pomoc naszych Wolon­ta­riu­szy. Wolon­ta­riu­sze pomo­gą w prze­miesz­cza­niu się po tere­nie, omi­ja­jąc tere­ny tra­wia­ste oraz dora­dzą, jaką dro­gą naj­le­piej dostać się do punk­tów gastronomicznych.

Cie­szy­my się, że każ­de­go roku Open’er jest coraz bar­dziej dostęp­ny, a nasze reko­men­da­cje i uwa­gi trak­to­wa­ne są przez orga­ni­za­to­rów bar­dzo poważnie.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o bile­tach, w tym kar­ne­tach znaj­dzie­cie TUTAJ.

Fot. Tomek Kamiński