Colo­urs of Ostrava-kolejny raz bez barier!

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się tego­rocz­na edy­cja jed­ne­go z naj­bar­dziej przy­ja­znych festi­wa­li w Euro­pie – Colo­urs of Ostra­va.
Z orga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia współ­pra­cu­je­my od 2016 roku, dzię­ki cze­mu na wła­sne oczy mogli­śmy prze­ko­nać się o nie­sa­mo­wi­tej atmos­fe­rze panu­ją­cej na tere­nie festi­wa­lu, któ­ry odby­wa się w cze­skiej Ostra­wie, odda­lo­nej zale­d­wie kil­ka­dzie­siąt kilo­me­trów od pol­skiej gra­ni­cy. Teren festi­wa­lu to pod­da­ny rewi­ta­li­za­cji teren daw­nej huty Dol­ne Wit­ko­wi­ce. Festi­wa­lo­we prze­strze­nie robią nie­sa­mo­wi­te wrażenie!

W tym roku orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li dla widzów mnó­stwo muzycz­nych wra­żeń – mię­dzy 19 a 22 lip­ca w Ostra­wie zagra­ją muzycz­ne gwiaz­dy: Alt-J, Norah Jones, Jami­ro­qu­ai, Ima­gi­ne Dra­gons, Bir­dy, LP, ale tak­że mniej zna­ne, choć rów­nież zna­ko­mi­te zespo­ły, woka­li­ści i woka­list­ki z całe­go świa­ta. Wię­cej o arty­stach tego­rocz­nej edy­cji TUTAJ.

My szcze­gól­nie zachę­ca­my do wzię­cia udzia­łu w impre­zie oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi – Colo­urs bez barier to akcja spe­cjal­nie dedy­ko­wa­na tej gru­pie widzów. Jej celem jest zwięk­sze­nie licz­by osób z róż­ny­mi dys­funk­cja­mi, uczest­ni­czą­cych w festi­wa­lu. Poni­żej szczegóły!

BILE­TY:

 • Cena czte­ro­dnio­we­go kar­ne­tu dla osób z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści to 650 CZK
 • Bile­ty dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi dostęp­ne będą wyłącz­nie na miej­scu w punk­cie sprze­da­ży Colo­urs Bez Barier
 • Jed­na legi­ty­ma­cja z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści upraw­nia do zaku­pu jed­ne­go zniż­ko­we­go karnetu
 • Jed­na legi­ty­ma­cja z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści upraw­nia do dar­mo­we­go wstę­pu dla jed­ne­go opiekuna
 • Orga­ni­za­to­rzy przyj­mu­ją legitymacje/orzeczenia o nie­peł­no­spraw­no­ści ze wszyst­kich państw człon­kow­skich Unii Europejskiej

ZAKWA­TE­RO­WA­NIE BEZ BARIER:

 • Moż­li­wość rezer­wa­cji bez­ba­rie­ro­we­go zakwa­te­ro­wa­nia w ostraw­skich hote­lach (bez­ba­rie­ro­we poko­je, zniżki)
 • Licz­ba bez­ba­rie­ro­wych miejsc w ostraw­skich hote­lach jest ogra­ni­czo­na, dla­te­go decy­du­je kolej­ność zgłoszeń
 • Kosz­ty zakwa­te­ro­wa­nia każ­dy uczest­nik pokry­wa we wła­snym zakresie
 • Ter­min nad­sy­ła­nia rezer­wa­cji mija 7 lip­ca 2017

CAM­PING BEZ BARIER:

 • Rów­nież w tym roku orga­ni­za­to­rzy ofe­ru­ją uczest­ni­kom festi­wa­lu bez­zba­rie­ro­we zakwa­te­ro­wa­nie w mia­stecz­ku namiotowym
 • Na tere­nie pola namio­to­we­go do dys­po­zy­cji będzie:

- 20 namio­tów dwu­oso­bo­wych (zakwa­te­ro­wa­nie darmowe)

- 20 miejsc prze­zna­czo­nych na usta­wie­nie wła­sne­go namio­tu, dar­mo­we udo­stęp­nie­nie miejsca

- 10 dar­mo­wych miejsc parkingowych

 • Ilość miejsc na polu namio­to­wym jest ogra­ni­czo­na, dla­te­go waż­na jest wcze­śniej­sza rezer­wa­cja namio­tu lub miej­sca oraz parkingu
 • Ter­min nad­sy­ła­nia rezer­wa­cji miejsc na polu namio­to­wym: 18 lip­ca 2017
 • Na pod­sta­wie doko­na­nej rezer­wa­cji zosta­nie wysta­wio­ny voucher z kodem kre­sko­wym, któ­ry prze­śle­my dro­gą e-mailową
 • Wydru­ko­wa­ny voucher upo­waż­nia do wstę­pu na teren mia­stecz­ka namiotowego
 • Oprócz vouche­ra, przy pierw­szym wej­ściu na cam­ping koniecz­ne będzie oka­za­nie legi­ty­ma­cji lub orzeczenia
 • By uła­twić zakwa­te­ro­wa­nie, wła­ści­cie­le vouche­ra będą mie­li moż­li­wość zaku­pu bile­tu festi­wa­lo­we­go bez­po­śred­nio na campingu
 • Bez uprzed­niej rezer­wa­cji (bez vouche­ra) nie będzie moż­li­wo­ści zakwa­te­ro­wa­nia na polu namiotowym

PAR­KING:

 • Na par­kin­gu przy głów­nej festi­wa­lo­wej bra­mie do dys­po­zy­cji będzie 50 dar­mo­wych miejsc
 • Na par­kin­gu przy cam­pin­gu do dys­po­zy­cji będzie 10 dar­mo­wych miejsc. (patrz wyżej)
 • Ter­min nad­sy­ła­nia rezer­wa­cji mija 18 lip­ca 2017
 • Na pod­sta­wie doko­na­nej rezer­wa­cji wysta­wio­ny zosta­nie voucher z kodem kre­sko­wym, któ­ry prze­śle­my dro­gą mailową
 • Wydru­ko­wa­ny voucher upo­waż­nia do zapar­ko­wa­nia pojazdu
 • Oprócz vouche­ra, przy wjeź­dzie, wyma­ga­ne będzie rów­nież oka­za­nie legi­ty­ma­cji lub orzeczenia
 • Uprzed­nia rezer­wa­cja jest warun­kiem koniecz­nym z uwa­gi na ogra­ni­czo­ną ilość miejsc

TAXI BEZ BARIER (BB TAXI):

 • Trans­port obo­wią­zu­je wyłącz­nie w ramach Ostra­wy i w dziel­ni­cach mia­sta wcho­dzą­cych w skład sie­ci komu­ni­ka­cji miej­skiej MHD Ostrawa
 • Trans­port na teren festi­wa­lu będzie reali­zo­wa­ny do godz. 17.00, rezer­wa­cji moż­na doko­nać pod nume­rem tele­fo­nu Colo­urs Bez Barier: 732 253 505. Info­li­nia dzia­ła od 10 lip­ca i reali­zu­je wyłącz­nie zamó­wie­nia doty­czą­ce trans­por­tu bez­ba­rie­ro­wy­mi taksówkami
 • Trans­port powrot­ny – przy­sta­nek BB TAXI znaj­do­wać się będzie bez­po­śred­nio przed głów­nym wej­ściem na teren festiwalu
 • Regu­lar­nie co godzi­nę (od 19:00 do 02:00) spod głów­nej bra­my wyjeż­dżać będą dwa bez­ba­rie­ro­we samo­cho­dy BB TAXI (UWA­GA! Trans­port moż­li­wy wyłącz­nie w ramach mia­sta Ostrawy)
 • Kosz­ty trans­por­tu bez­ba­rie­ro­we­go w ramach trzech miej­skich stref

- ZONA I (Vít­ko­vi­ce, Mora­vská Ostra­va i Přívoz, Mari­án­ské Hory i Hulváky) – 20 CZK

- ZONA II (Slez­ská Ostra­va, Ostrava-Jih, Nová Ves, Poru­ba, Tře­bo­vi­ce, Svi­nov, Mar­ti­nov) – 30 CZK

- ZONA III (Michál­ko­vi­ce, Radva­ni­ce, Bar­to­vi­ce, Hra­bo­vá, Nová Bělá, Sta­rá Bělá, Pro­sko­vi­ce, Polan­ka nad Odrou,            Krásné Pole, Ple­sná, Lhot­ka, Petřko­vi­ce) – 40 CZK

ASY­STA COLO­URS BEZ BARIER:

 • Wolontariusze/szki uła­twia­ją poru­sza­nie się na tere­nie festi­wa­lu, słu­żąc facho­wą pomocą
 • Uwa­ga! Asy­sten­ci nie świad­czą usług w zakre­sie koor­dy­na­cji cate­rin­gu, czy higie­ny oso­bi­stej itp.
 • Asy­sten­ci będą do dys­po­zy­cji w Info Punk­cie Colo­urs Bez Barier przy głów­nej festi­wa­lo­wej bra­mie, a tak­że poprzez info­li­nię Colo­urs Bez Barier (tel. 731 932 768), któ­ra słu­ży zara­zem za reje­stra­cję osób chęt­nych do wolon­ta­ria­tu w ramach projektu
 • Asy­sten­ci poru­sza­ją się po tere­nie festi­wa­lu w koszul­kach z logo Colo­urs Bez Barier

INNE PRZY­DAT­NE INFORMACJE:

 • Kasa bez barier przy głów­nej festi­wa­lo­wej bramie
 • Dodat­ko­we wej­ście na teren festi­wa­lu (wej­ście zosta­nie ozna­czo­ne na mapie terenu)
 • Bez­piecz­ne toa­le­ty bez barier – wystar­czy ode­brać w punk­cie Info Point Colo­urs Bez Barier wła­sny klucz (zalicz­ka 100 CZK)
 • Bez­ba­rie­ro­we try­bu­ny przy głów­nych sce­nach (z miej­sca­mi dla osób na wóz­kach inwalidzkich)
 • Bez­ba­rie­ro­we budyn­ki na tere­nie festi­wa­lu i Dol­nych Wit­ko­wic (Aula Gong, STC, Kopal­nia Hlubina)
 • Mapa festi­wa­lu z naj­waż­niej­szy­mi miej­sca­mi (sce­ny, atrak­cje, bez­ba­rie­ro­we toa­le­ty, try­bu­ny, win­dy, prysz­nic, mia­stecz­ko namio­to­we, par­kin­gi, przy­sta­nek BB TAXI etc.) Dar­mo­wą mapę będzie moż­na otrzy­mać w cen­trum infor­ma­cji Info Point Colo­urs Bez Barier oraz w kasie bile­to­wej Colo­urs Bez Barier

CEN­TRUM INFOR­MA­CJI COLO­URS BEZ BARIER:

 • Od 15 maja dzia­ła adres kon­tak­to­wy bezbarier@colours.cz oraz info­li­nia Colo­urs Bez Barier: 731 932 768
 • Kon­tak­tu­jąc się uzy­ska­cie Pań­stwo wszel­kie potrzeb­ne infor­ma­cje doty­czą­ce pro­jek­tu Colo­urs Bez Barier
 • Oba kon­tak­ty słu­żą jed­no­cze­śnie jako plat­for­ma do rezer­wa­cji wymie­nio­nych powy­żej usług
 • Kon­takt w języ­ku cze­skim i angielskim
 • Od 10 lip­ca przyj­mo­wa­ne będą rezer­wa­cje BB Taxi: 732 253 505
 • W trak­cie trwa­nia festi­wa­lu Colo­urs of Ostra­va przed głów­nym wej­ściem na teren impre­zy dzia­łać będzie cen­trum infor­ma­cji – Info Point Colo­urs Bez Barier

Oso­by odpo­wie­dzial­ne za pro­jekt Colo­urs Bez Barier:

- Kata­rína Kijon­ko­vá (kie­row­nik projektu)
– Moni­ka Macháčko­vá (koor­dy­na­tor­ka projektu)

Kon­takt:

» Infor­ma­cje: 731 932 768 (od 15 maja 2017)
» Rezer­wa­cja BB Taxi: 732 253 505 (od 10 lip­ca 2017)

» Ema­il: bezbarier@colours.cz

Ser­decz­nie zachę­ca­my do udzia­łu w festi­wa­lu wszyst­kie oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, do zoba­cze­nia i usły­sze­nia na miejscu!