OFF Festi­val 2017 – zapra­sza­my do Katowic

Do sierp­nia jesz­cze tro­chę cza­su, ale my już teraz zapra­sza­my do Kato­wic na kolej­ną edy­cję festi­wa­lu OFF, któ­ry (nie bez przy­czy­ny) jest świę­tem miło­śni­ków muzycz­nej alter­na­ty­wy przez wiel­kie A.

W tym roku, z już zapo­wie­dzia­nych arty­stów, wystą­pią: PJ HARVEY, SHEL­LAC, SWANS, rodzi­my PRO8l3M czy zna­ko­mi­cie spraw­dza­ją­cy się na żywo, pol­ska super­gru­pa MITCH & MITCH.

Orga­ni­za­to­rzy zapew­nia­ją, że oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi po raz kolej­ny będą mogły sko­rzy­stać z róż­nych udo­god­nień, pro­wa­dzo­nych w ramach akcji OFF BEZ BARIER:

Na tere­nie festi­wa­lu, pod sce­na­mi Głów­ną i Leśną przy­go­to­wa­ne będą spe­cjal­ne plat­for­my dla osób na wóz­kach inwa­lidz­kich. Psy-przewodnicy osób nie­wi­do­mych mogą prze­by­wać z nimi na tere­nie festi­wa­lu i pola namio­to­we­go. Wkrót­ce nale­ży spo­dzie­wać się wię­cej infor­ma­cji, m.in. doty­czą­cych moż­li­wo­ści bez­płat­ne­go wej­ścia na teren festi­wa­lu asystentów/ek osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, posia­da­ją­cych bilet na koncerty.

Wkrót­ce prze­ka­że­my wię­cej infor­ma­cji, tym­cza­sem zapra­sza­my na stro­nę festi­wa­lu – KLIK!