Rusza­my z nowym pro­jek­tem w Wielkopolsce!

Mamy dla Was świet­ne wie­ści – roz­po­czę­li­śmy reali­za­cję pro­jek­tu „Kul­tu­ra dostęp­na – dla wszyst­kich!“, skie­ro­wa­ne­go w głów­nej mie­rze do insty­tu­cji kul­tu­ry z tere­nu Wiel­ko­pol­ski. Naszym celem jest zwięk­sze­nie dostęp­no­ści wiel­ko­pol­skich kin, teatrów, muze­ów, gale­rii, domów kul­tu­ry, itp. dla osób z róż­ny­mi typa­mi nie­peł­no­spraw­no­ści. Dla­te­go już dziś zapra­sza­my przed­sta­wi­cie­li insty­tu­cji kul­tu­ry z tere­nu całe­go woje­wódz­twa do udzia­łu w dwu­dnio­wych warsz­ta­tach, któ­re odbę­dą się w dniach 13 -14 paź­dzier­ni­ka 2017 roku w Hote­lu Sza­blew­ski w Dyma­cze­wie Nowym.

Poni­żej szcze­gó­ło­we informacje.

Warsz­ta­ty „Kul­tu­ra dostęp­na – dla wszyst­kich!”zosta­ną podzie­lo­ne na dwa moduły:

DZIEŃ I (13.10.2017, w godz. 10.00 – 19.00)
– Warsz­tat opar­ty o empa­tię i wymia­nę doświad­czeń (czas trwa­nia warsz­ta­tu: 8 godz. zega­ro­wych), mają­cy na celu uwraż­li­wie­nie osób orga­ni­zu­ją­cych wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne na potrze­by i ogra­ni­cze­nia widzów z niepełnosprawnościami.

1. Pre­zen­ta­cja doty­czą­ca pro­ce­su Design Thinking.
2. Pro­ces empa­tii: uczest­ni­cy warsz­ta­tu będą mogli wczuć się w sytu­ację osób z róż­ny­mi typa­mi nie­peł­no­spraw­no­ści – pomo­że im w tym doświad­cze­nie z uży­ciem wóz­ka inwa­lidz­kie­go, kul, spe­cjal­nych gogli, imi­tu­ją­cych róż­ne dys­funk­cje narzą­du wzro­ku, spe­cja­li­stycz­nych słu­cha­wek wygłu­sza­ją­cych, bia­łej laski, itp.
3. Panel dys­ku­syj­ny mode­ro­wa­ny przez tre­ne­rów, pro­wa­dzą­cych warsz­tat. Omó­wie­nie zdo­by­tych pod­czas ćwi­czeń doświadczeń.
4. Pre­zen­ta­cja doty­czą­ca pro­wa­dze­nia badań jako­ścio­wych ze szcze­gól­nym ukie­run­ko­wa­niem na pro­wa­dze­nie wywia­dów pogłę­bio­nych, w celu zdo­by­cia wie­dzy na temat potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Zdo­by­cie takiej wie­dzy uła­twi przed­sta­wi­cie­lom insty­tu­cji kul­tu­ry włą­cza­nie widzów z róż­ny­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi w wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne, pod­czas póź­niej­szej pra­cy zawodowej.
W tej czę­ści warsz­ta­tu uczest­ni­cy podzie­le­ni na 3 gru­py przy­go­to­wu­ją pyta­nia do eks­per­tów z dzie­dzi­ny pro­jek­to­wa­nia uniwersalnego.

5. Kolej­ny blok w tym dniu zaczy­na się pre­zen­ta­cją na temat uni­wer­sal­ne­go pro­jek­to­wa­nia – uczest­ni­cy spo­tka­ją się z eks­per­ta­mi pro­jek­to­wa­nia uni­wer­sal­ne­go, w tym oso­ba­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. W trak­cie spo­tka­nia nastą­pi wymia­na doświad­czeń, a tak­że zna­le­zie­nie odpo­wie­dzi na pyta­nia wcze­śniej przy­go­to­wa­ne w grupach.

DZIEŃ II (14.10.2017, w godz. godz. 8.00 – 17.00)
W trak­cie warsz­ta­tów uczest­ni­cy przej­dą przez cały pro­ces Design Thin­king. Zaję­cia roz­po­czy­na­ją się eta­pem empa­tii – pra­co­wać będzie­my dla kon­kret­nych Per­son – zano­ni­mi­zo­wa­nych real­nych osób.

Etap ten pozwa­la na wczu­cie się w sytu­ację (wej­ście w buty) oso­by, dla któ­rej będzie­my two­rzyć rozwiązania.
Kolej­nym eta­pem jest dia­gno­za potrzeb – zasta­no­wi­my się, jakie głę­bo­kie potrze­by mają nasze Per­so­ny. Dobre zdia­gno­zo­wa­nie potrzeb otwie­ra pole dla wyge­ne­ro­wa­nia wie­lu kre­atyw­nych roz­wią­zań, któ­re będzie­my reali­zo­wać w kolej­nym eta­pie – w cza­sie burzy mózgów
Uczest­ni­cy zosta­ną podzie­le­ni na 3 gru­py, z cze­go każ­da z grup będzie pra­co­wać nad innym wyzwa­niem projektowym:

a) „Jak mogli­by­śmy w jasny i czy­tel­ny spo­sób prze­ka­zać oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi infor­ma­cje na temat dostęp­no­ści wyda­rze­nia kulturalnego?“

b) „W jaki spo­sób powin­ni­śmy poma­gać oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi w codzien­nych sytu­acjach, np. w trak­cie wyda­rze­nia kulturalnego/budynku uży­tecz­no­ści publicznej?“

c) „Mode­lo­we dostęp­ne wyda­rze­nie kul­tu­ral­ne dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi – w jaki spo­sób może­my je zor­ga­ni­zo­wać. Od pomy­słu do realizacji.“

Efek­tem warsz­ta­tu pro­jek­to­we­go będzie:

- przy­go­to­wa­nie uni­wer­sal­ne­go sza­blo­nu infor­ma­cji dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, któ­ry mógł­by być wyko­rzy­sty­wa­ny przez insty­tu­cje kul­tu­ry w Wielkopolsce.

- przy­go­to­wa­nie wytycz­nych doty­czą­cych savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

- przy­go­to­wa­nie przy­kła­do­we­go wyda­rze­nia i szkie­le­tu pro­jek­tu uła­twia­ją­ce­go zor­ga­ni­zo­wa­nie dostęp­ne­go wyda­rze­nia dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi w Wielkopolsce.

War­to­ścią doda­ną warsz­ta­tów jest to, że two­rzo­ne roz­wią­za­nia powsta­ją w opar­ciu o kon­kret­ne doświad­cze­nia i o prak­tycz­ną wie­dzę, któ­re uczest­ni­cy zdo­bę­dą w trak­cie wydarzenia.

For­mu­la­rze zgło­sze­nio­we, dostęp­ne TUTAJ pro­si­my prze­sy­łać do dnia 25.09.2017 (do godz. 23.59).


Zakwa­te­ro­wa­nie: poko­je 2–3 oso­bo­we w Hote­lu Sza­blew­ski w Dyma­cze­wie Nowym, ok. 40 km od Pozna­nia (szcze­gó­ło­wa mapa TUTAJ).

 

Regu­la­min rekru­ta­cji do udzia­łu w warsz­ta­tach „Dostęp­na kul­tu­ra – dla wszystkich!”
Dyma­cze­wo Nowe, 13–14.10.2017
1. Prze­sła­nie for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go nie gwa­ran­tu­je uczest­nic­twa w warsztacie.
2. O przy­ję­ciu uczestników/czek do udzia­łu w warsz­ta­cie decy­do­wać będzie komi­sja rekru­ta­cyj­na w skła­dzie usta­lo­nym przez Fun­da­cję MILI LUDZIE.
3. Każ­da insty­tu­cja kul­tu­ry z Wiel­ko­pol­ski może zgło­sić dowol­ną licz­bę uczest­ni­ków. Zale­ży nam jed­nak na udo­stęp­nie­niu ofer­ty jak naj­więk­szej licz­bie insty­tu­cji kul­tu­ry z tere­nu Wiel­ko­pol­ski, dla­te­go w pierw­szej kolej­no­ści wybie­rać będzie­my po jed­nej oso­bie z każ­dej instytucji.
4. Przy podej­mo­wa­niu decy­zji o zakwa­li­fi­ko­wa­niu do udzia­łu w warsz­ta­cie będzie­my brać pod uwa­gę kry­te­rium geo­gra­ficz­ne – zale­ży nam na jak naj­więk­szym zróż­ni­co­wa­niu tery­to­rial­nym uczest­ni­ków warsztatów.
5. O zakwa­li­fi­ko­wa­niu do udzia­łu w warsz­ta­tach poin­for­mu­je­my do 30 wrze­śnia 2017 roku dro­gą mailo­wą lub telefonicznie
6. W przy­pad­ku rezy­gna­cji zakwalifikowanego/ej uczestnika/uczestniczki może on/ona wska­zać do udzia­łu w warsz­ta­tach inną oso­bę z tej samej insty­tu­cji kul­tu­ry. Jeże­li insty­tu­cja nie wska­że inne­go uczestnika/czki na to miej­sce zosta­nie zakwa­li­fi­ko­wa­na oso­ba z listy rezerwowej.

Wię­cej infor­ma­cji: tel. 603 78 24 78
e-mail: info@mililudzie.org
Orga­ni­za­to­rem warsz­ta­tu jest Fun­da­cja Ini­cja­tyw Spo­łecz­nych MILI LUDZIE.

Warsz­ta­ty reali­zo­wa­ne w ramach pro­jek­tu „Kul­tu­ra dostęp­na – dla wszyst­kich!“ współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON będą­cych w dys­po­zy­cji Samo­rzą­du Wielkopolskiego.