Wyjąt­ko­wa wysta­wa prac legen­dar­nej Fri­dy Kah­lo w Poznaniu!

Wysta­wa FRI­DA KAH­LO i DIE­GO RIVE­RA. POL­SKI KON­TEKST, któ­rej orga­ni­za­to­rem jest Cen­trum Kul­tu­ry ZAMEK w Pozna­niu, to pierw­sza i jedy­na w swo­im rodza­ju pre­zen­ta­cja sztu­ki wybit­nych mek­sy­kań­skich mala­rzy w Pol­sce. W Pozna­niu będzie moż­na zoba­czyć m.in. iko­nicz­ne pra­ce Kah­lo: „Auto­por­tret z naszyj­ni­kiem”, „Por­tret Die­go Rive­ry” i „Auto­por­tret MCMXLI“. Tytu­ło­wy pol­ski kon­tekst two­rzą z jed­nej stro­ny bar­dzo bli­skie rela­cje Fri­dy Kah­lo i Die­go Rive­ry z autor­ka­mi o pol­skim pocho­dze­niu (foto­graf­ką Ber­ni­ce Kol­ko i malar­ką Fan­ny Rabel), z dru­giej – obec­ność obra­zów Kah­lo i Rive­ry oraz gra­fik Fan­ny Rabel na Wysta­wie Sztu­ki Mek­sy­kań­skiej w 1955 roku w Polsce.


Na wysta­wie zosta­nie zapre­zen­to­wa­nych 28 prac Fri­dy Kah­lo, 10 prac Die­go Rive­ry oraz 11 prac innych arty­stów, mię­dzy inny­mi Nic­ko­la­sa Muraya z kolek­cji Jacqu­esa i Nata­shy Gel­ma­nów z Mek­sy­ku. Zoba­czy­my tak­że oko­ło 60 prac uczen­ni­cy Fri­dy, Fan­ny Rabel, oko­ło 80 foto­gra­fii Ber­ni­ce Kol­ko, a tak­że 14 prac z Muzeum Naro­do­we­go w War­sza­wie, oko­ło 20 innych doku­men­tów: recen­zji, pla­ka­ty, kata­lo­gi z wysta­wy z 1955 roku oraz innych wystaw Sztu­ki Mek­sy­kań­skiej w Pol­sce i 40 prac arty­stów z gru­py meXylo.

Orga­ni­za­to­rzy zachę­ca­ją do udzia­łu w wysta­wie wszyst­kich chęt­nych,  w tym oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. W tym celu CK Zamek uru­cho­mił spe­cjal­ną stro­nę, na któ­rej moż­na zna­leźć wszel­kie przy­dat­ne infor­ma­cje na temat dostęp­no­ści wysta­wy –> KLIK­NIJ TUTAJ