Też tutaj jestem! Mały porad­nik savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

Jest nam bar­dzo miło zapre­zen­to­wać mały porad­nik savoir-vivre wobec osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. „Też tutaj jestem!“ to głów­nie efekt naszych warsz­ta­tów pro­jek­to­wych dla przed­sta­wi­cie­li insty­tu­cji kul­tu­ry w Wiel­ko­pol­sce, któ­re pro­wa­dzi­li­śmy w Dyma­cze­wie Nowym, w dniach 13–14 paź­dzier­ni­ka br.

Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom i uczest­nicz­kom warsz­ta­tów za aktyw­ny udział, otwar­tość i dobrą energię!

Porad­nik do pobra­nia TUTAJ.

Cały nakład porad­ni­ka tra­fił do wiel­ko­pol­skich insty­tu­cji kul­tu­ry, jed­nak zachę­ca­my Was do pobie­ra­nia porad­ni­ka i dru­ko­wa­nia samodzielnie!

Publi­ka­cja zosta­ła wyda­na w ramach pro­jek­tu „Kul­tu­ra dostęp­na – dla wszyst­kich!“ współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON, będą­cych w dys­po­zy­cji Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Wielkopolskiego.