Nasze nowe działania!

Rusza­my z kolej­nym projektem! 

W naj­bliż­szych mie­sią­cach będzie­my reali­zo­wać sze­reg dzia­łań, któ­rych celem jest uła­twie­nie oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi korzy­sta­nia z ofer­ty kul­tu­ral­nej na tere­nie Wiel­ko­pol­ski. W ramach dwóch pro­jek­tów finan­so­wa­nych przez Woje­wo­dę Wiel­ko­pol­skie­go oraz ze środ­ków PFRON, będą­cych w dys­po­zy­cji Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go zadzia­ła­my kompleksowo:

Prze­pro­wa­dzi­my cykl sze­ściu warsz­ta­tów dla przed­sta­wi­cie­li wiel­ko­pol­skich insty­tu­cji kul­tu­ry, reali­zo­wa­nych meto­dą Design Thin­king, któ­rych celem będzie zwięk­sze­nie wie­dzy na temat potrzeb osób z róż­ny­mi dys­funk­cja­mi wśród orga­ni­za­to­rów wyda­rzeń kulturalnych.

Zor­ga­ni­zu­je­my pięć poka­zów fil­mo­wych dostęp­nych dla osób z róż­ny­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi na tere­nie kin stu­dyj­nych w Wiel­ko­pol­sce, a tak­że 4 spek­ta­kle w naszych teatrach 🙂
Co waż­ne – wszyst­kie wyda­rze­nia odbę­dą się w uży­ciem audio­de­skryp­cji oraz będą tłu­ma­czo­ne dla osób nie­sły­szą­cych w for­mie napi­sów lub tłu­ma­cze­nia na j. migo­wy polski. 

Oprócz Tego, zak­tu­ali­zu­je­my tę stro­nę – będzie ona bar­dziej przej­rzy­sta i znaj­dą się na niej waż­ne infor­ma­cje dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, korzy­sta­ją­cych z wyda­rzeń kul­tu­ral­nych, ale tak­że dla orga­ni­za­to­rów wyda­rzeń kul­tu­ral­nych w Wielkopolsce.
Stay tuned!

Wszyst­kie infor­ma­cje znaj­dzie­cie na bie­żą­co na face­bo­oko­wym pro­fi­lu naszej fundacji.

Pisz­cie też do Nas na maila: info@mililudzie.org, w spra­wie warsz­ta­tów zgła­szaj­cie się pod adres: warsztaty@mililudzie.org

Dzia­ła­my!