Dostęp­na kul­tu­ra to pro­jekt Fun­da­cji Ini­cja­tyw Spo­łecz­nych Mili Ludzie – gru­py miłych osób od lat zaan­ga­żo­wa­nych w róż­no­rod­ne dzia­ła­nia społecznei kulturalne.

Współ­pra­cu­je­my z wie­lo­ma sto­wa­rzy­sze­nia­mi, fun­da­cja­mi oraz gru­pa­mi nie­for­mal­ny­mi w całej Pol­sce – nie obca jest nam tak­że współ­pra­ca ze spo­łecz­nie zaan­ga­żo­wa­nym biznesem.

Chcesz wie­dzieć wię­cej lub po pro­stu masz ocho­tę powie­dzieć nam coś miłe­go? Nie krę­puj się, możesz spo­koj­nie do nas pisać – na pew­no na Wasze maile odpowiemy!

Nasz adres: info@mililudzie.org
Jeste­śmy tak­że na face­bo­oku