Głów­nym celem naszej kam­pa­nii jest zwięk­sze­nie licz­by osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, któ­re uczest­ni­czą w wyda­rze­niach z zakre­su sze­ro­ko rozu­mia­nej kultury.

Któż nie lubi imprez kul­tu­ral­nych – kon­cer­tów i festi­wa­li muzycz­nych, poka­zów fil­mo­wych, przed­sta­wień teatral­nych, wystaw arty­stycz­nych… ? Ska­la wyda­rzeń i obec­ność na nich tysię­cy osób w róż­nych czę­ściach nasze­go kra­ju pozwa­la nam przy­pusz­czać, że Pola­cy chło­ną kul­tu­rę w jej bar­dzo róż­nej odmia­nie. Doty­czy to tak­że osób, któ­re bory­ka­ją się z róż­ny­mi typa­mi niepełnosprawności. 

Wypra­co­wa­ne w trak­cie kam­pa­nii „Dostęp­na kul­tu­ra” stan­dar­dy wspar­cia dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi mają ogrom­ne zna­cze­nie w kon­tek­ście prze­ciw­dzia­ła­nia wyklu­cze­niu spo­łecz­ne­mu tej gru­py spo­łecz­nej. Przy­go­to­wu­jąc poniż­sze wytycz­ne kon­sul­to­wa­li­śmy ich treść ze śro­do­wi­skiem osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Kata­log ten może być posze­rza­ny – cze­ka­my na sygna­ły od Was!

Reko­men­da­cje skie­ro­wa­ne do orga­ni­za­to­rów imprez kul­tu­ral­nych w Pol­sce, w kon­tek­ście udzia­łu w nich osób z róż­ny­mi dysfunkcjami:

  1. Miej­sce par­kin­go­we dla oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi umiej­sco­wio­ne w naj­bliż­szym oto­cze­niu imprezy.
  2. Odręb­ny sektor/platforma dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, mała infra­struk­tu­ra (dosto­so­wa­ne toa­le­ty, itp.).
  3. Bez­płat­ny bilet dla opie­ku­na oso­by o umiar­ko­wa­nym lub znacz­nym stop­niu albo widocz­nej niepełnosprawności.
  4. Utwar­dze­nie tere­nu wyda­rze­nia (dostęp­ność wewnętrz­nych dróg komunikacyjnych).
  5. Powszech­nie dostęp­ne infor­ma­cje dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi (tak­że na stro­nie inter­ne­to­wej wydarzenia).
  6. Prze­szko­lo­ny per­so­nel na tere­nie impre­zy, w tym tłumacz/osoba prze­szko­lo­na w zakre­sie języ­ka migowego.
  7. Moż­li­wość wej­ścia na teren impre­zy psa prze­wod­ni­ka oso­by niewidomej.
  8. Dostęp­ność wydaw­nictw dla osób z niepełnosprawnościami.

W 2016 roku przyj­rzy­my się, w jaki spo­sób dostęp­ne dla widzów z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi są poznań­skie insty­tu­cje kul­tu­ry, w tym kino, teatry, muzea, domy kul­tu­ry, gale­rie… Pomo­że­my w przy­go­to­wa­niu infor­ma­cji dla osób z dys­funk­cja­mi, istot­nych w dostę­pie do danej insty­tu­cji. Poza tym dla ich przed­sta­wi­cie­li zor­ga­ni­zu­je­my warsz­ta­ty anty­dy­skry­mi­na­cyj­ne, w tym prze­pro­wa­dzo­ne meto­dą DESIGN THIN­KING, dzię­ki któ­rym (bar­dzo na to liczy­my!) zosta­ną wypra­co­wa­ne pomy­sły zwięk­sza­ją­ce dostęp­ność poszcze­gól­nych insty­tu­cji kul­tu­ry dla widzów z niepełnosprawnościami.

Mamy nadzie­ję, że pod koniec roku będzie­my mogli się pochwa­lić efek­ta­mi naszej pra­cy. A Wam odda­my do dys­po­zy­cji narzę­dzie do wery­fi­ka­cji fak­tycz­nej dostęp­no­ści poznań­skiej kul­tu­ry – każ­dy będzie mógł zagło­so­wać na naj­bar­dziej dostęp­ną poznań­ską insty­tu­cję kul­tu­ry! Ple­bi­scyt roz­strzy­gnie­my pod koniec 2016 roku, pod­czas uro­czy­sto­ści w Urzę­dzie Mia­sta Pozna­nia.

Nasza kam­pa­nia zosta­ła dofi­nan­so­wa­na ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Pozna­nia, a Hono­ro­wy Patro­nat nad przed­się­wzię­ciem objął Pre­zy­dent Mia­sta, Pan Jacek Jaśkowiak.