Dzię­ku­je­my za udział w gło­so­wa­niu na „Dostęp­ną Miej­ską Insty­tu­cję Kul­tu­ry w Pozna­niu“. Ple­bi­scyt zakoń­czył się 10 grud­nia br.

Zwy­cięzcę ple­bi­scytu ogło­simy pod­czas gali wień­czą­cej tego­roczną edy­cję kam­pa­nii „Dostęp­na kul­tura“, któ­ra odbę­dzie się 21 grud­nia 2016 roku w Teatrze Pol­skim w Pozna­niu.

Zagło­suj już teraz!

 • Muzeum Arche­olo­gicz­ne (40%, 212 Głosów)
 • Cen­trum Tury­sty­ki Kul­tu­ro­wej TRAKT (Bra­ma Pozna­nia) (35%, 189 Głosów)
 • Cen­trum Kul­tu­ry ZAMEK (10%, 51 Głosów)
 • Teatr Pol­ski (9%, 50 Głosów)
 • Wiel­ko­pol­skie Muzeum Nie­pod­le­gło­ści (3%, 14 Głosów)
 • Biblio­te­ka Raczyń­ski­ch (1%, 5 Głosów)
 • Estra­da Poznań­ska (Sce­na na Pię­trze, Kino Muza) (1%, 3 Głosów)
 • Gale­ria Miej­ska ARSE­NAŁ (1%, 3 Głosów)
 • Cen­trum Sztu­ki Dziec­ka (Sce­na Wspól­na) (0%, 2 Głosów)
 • Teatr Ósme­go Dnia (0%, 2 Głosów)
 • Wydaw­nic­two Miej­skie Posna­nia (0%, 2 Głosów)
 • Teatr Ani­ma­cji (0%, 1 Głosów)
 • Teatr Muzycz­ny (0%, 1 Głosów)
 • Dom Kul­tu­ry STO­KROT­KA (0%, 0 Głosów)

Licz­ba gło­su­ją­cych: 535

Ładowanie ... Ładowanie …